Оголошення


ЗАЯВА


Умови прийому на навчання у Бучацький ліцей

 

1. Загальні положення

1.1. Приймання учнів до Бучацького ліцею здійснюється на конкурсній основі.

Приймання до загальноосвітніх класів більш ранніх ступенів навчання, що залежно від потреб населення відбувається без конкурсу.

1.2. Умови прийому на навчання (Правила конкурсного приймання) у ліцей розроблено відповідно до Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів) , затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 19.06.2003 № 389, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 4 липня 2003 р. за № 547/7868, Положення про загальноосвітній навчальний заклад та на підставі Статуту ліцею, обговорюються на спільному засіданні педагогічної ради і ради навчального закладу, схвалюються ними та затверджуються директором ліцею за погодженням з відділом освіти Бучацької районної державної адміністрації.

1.3. У конкурсному відборі (конкурсі) можуть брати участь учні, незалежно від місця проживання.

1.4. Конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі.

2. Організація конкурсу

2.1. Правила конкурсного приймання оголошуються не пізніше ніж за два місяці до його початку. Оголошення щодо умов і термінів проведення конкурсу розміщується у приміщенні навчального закладу. Зміст оголошення доводиться до відома населення через місцеві засоби масової інформації.

2.2. Не пізніше ніж за місяць до початку конкурсу в приміщенні ліцею вивішується перелік питань з навчальних предметів, за якими проводитимуться випробування.

2.3. Випробування в рамках конкурсного приймання проводяться лише після закінчення навчального року (червень - липень). За наявності вільних місць допускається додаткове конкурсне приймання (серпень), яке організовується таким чином, щоб зарахування учнів відбулося не пізніше ніж за тиждень до початку нового навчального року.

2.4. Додаткове конкурсне приймання може, як виняток, відбуватися протягом навчального року за наявності вільних місць за таких самих умов, що й основний. При цьому наповнюваність класів не повинна перевищувати 30 учнів.

2.5. Для проведення конкурсних випробувань у ліцеї створюється конкурсна комісія, склад якої затверджується наказом. До складу конкурсної комісії залучається практичний психолог. Головою конкурсної комісії є директор ліцею або його заступник.

2.6. За умовами конкурсу з кожного предмета створюється предметна комісія зі складу членів конкурсної комісії; її склад затверджується наказом директора навчального закладу.

2.7. До участі в конкурсі допускаються учні на підставі особистої заяви (для неповнолітніх - заяви батьків або осіб, які їх замінюють), що подається на ім'я директора ліцею, табеля успішності учня або свідоцтва про базову загальну середню освіту, якщо учень вступає у 10 клас.

2.8. До конкурсної комісії подаються (за бажанням учнів) копії дипломів, грамот, інших документів, які підтверджують здібності учнів з обраної спеціалізації та відображають їх навчальні та/або творчі досягнення.

2.9. Не дозволяється вимагати від учнів характеристик з попереднього місця навчання, довідок з місця роботи батьків тощо.

2.10. Діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти-інваліди, діти, які постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС приймаються до 8 класу без конкурсного випробування на основі річних оцінок у табелі успішності не нижче 7 балів.

3. Проведення конкурсу

3.1. Конкурсні випробування для учнів, які вступають до 8,10-их класів ліцею, проводяться з навчальних предметів, що відповідають профілю ліцею, в усній та письмовій формах (співбесіда з психологом, диктант, письмова робота з математики).

Адміністрація гімназії самостійно визначає чисельність приймальної та предметної комісій, а також види, форми проведення та кількість конкурсних випробувань, але не більше двох з урахуванням співбесіди.

3.2. Конкурсні випробування для учнів , які вступають до інших класів ліцею (крім загальноосвітніх класів більш ранніх ступенів навчання), проводяться за умови наявності вільних місць, як правило, під час основного конкурсного приймання. Адміністрація навчального закладу самостійно визначає умови і порядок проведення конкурсного приймання таких учнів.

Приймання учнів до навчального закладу того самого типу та/або за спеціалізацією, за якою дитина навчалася раніше, може відбуватися за співбесідою.

3.3. Співбесіда як один з видів конкурсних випробувань з учнями, які вступають до ліцею, передбачає виконання спеціальних діагностичних завдань для виявлення здібностей і нахилів дитини, рівня її інтелекту та наявності творчого потенціалу.

Такі завдання з урахуванням спеціалізації навчального закладу розробляє психолог, обговорюються на засіданні конкурсної комісії та затверджуються директором навчального закладу.

3.4. Тексти диктантів, варіанти письмових завдань (тестів), зміст яких має відповідати навчальним програмам середньої загальноосвітньої школи відповідного класу, розробляються кафедрами та затверджуються директором навчального закладу.

3.5. Не допускається застосовувати ті самі варіанти завдань для випробувань, що відбуваються у різні дні.

3.6. Конкурсні завдання зберігаються у директора навчального закладу в запечатаному конверті, що його відкриває в день випробування голова предметної комісії у присутності її членів та вступників.

3.7. Для проведення конкурсного випробування у письмовій формі вступникам видається папір зі штампом навчального закладу.

3.8. Обсяг і тривалість написання вступниками письмових робіт визначає голова конкурсної комісії для кожної вікової групи окремо.

3.9. Письмові роботи учасників конкурсу зберігаються у навчальному закладі протягом року у заступника директора з виховної роботи.

3.10. Результати конкурсних випробувань тому числі співбесіди) оформляються у вигляді протоколів відповідної комісії, які зберігаються в тому самому порядку, що й протоколи державної підсумкової атестації учнів (вихованців).

3.11. Результати усного випробування оголошуються в той самий день, письмового - не пізніше ніж через три дні після його проведення. Списки вступників з виставленими балами вивішуються у приміщенні навчального закладу для загального ознайомлення.

3.12. Призери та учасники Всеукраїнських учнівських олімпіад, а також учасники конкурсів - захистів науково-дослідницьких робіт Малої академії наук поточного року звільняються від конкурсного випробування з відповідного предмета. У такому разі учневі виставляється до протоколу максимальна кількість балів.

3.13. Учні-випускники 9-х класів, які за результатами навчання отримали свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою, звільняються від випробування з виставленням до протоколу максимальної кількості балів.

4. Порядок зарахування

4.1. Учні, які згідно з рейтингом пройшли конкурс, зараховуються до навчального закладу наказом директора на підставі рішення конкурсної комісії. Зарахування учнів, проводиться протягом 5 днів після оголошення результатів конкурсу.

4.2. До навчального закладу подаються такі документи: копія свідоцтва про народження, особова справа, медична картка (довідка) встановленого зразка.

4.3. Якщо учні, їх батьки або особи, які їх замінюють, не згодні з рішенням конкурсної комісії, вони можуть звернутися до голови цієї комісії з апеляцією. Апеляція подається протягом тижня після оголошення результатів конкурсу і розглядається протягом трьох днів з дня її подання. Для розгляду апеляцій створюється апеляційна комісія, чисельність та склад якої визначаються навчальним закладом. Проведення додаткових випробувань під час розгляду апеляції забороняється.

4.4. У разі, якщо висновки апеляційної комісії не задовольняють осіб, які подали апеляцію, останні можуть звернутися до відповідного органу управління освітою, який створює свою апеляційну комісію, рішення якої є остаточним.

4.6. Учні, які зараховані до ліцею, але не приступили до занять без поважних причин протягом 10 днів від їх початку, відраховуються з навчального закладу. На звільнені місця може проводитися додаткове конкурсне приймання.

5. Контроль за проведенням конкурсу

5.1. Директор навчального закладу несе персональну відповідальність за дотримання вимог даних Умов.

5.2. Контроль за організацією та проведенням конкурсу, порядком зарахування учнів, до ліцею, за його результатами покладається на відповідний орган управління освітою.

5.3. При порушенні навчальним закладом вимог Умов конкурсного приймання, розроблених ліцеєм, рішенням відповідного органу управління освітою результати конкурсу визнаються недійсними. У такому разі орган управління освітою, що приймав це рішення, організовує і проводить повторний конкурс, результати якого є остаточними.

 

 

 

Оголошення

 

Бучацький ліцей - інноваційний заклад ІІ-ІІІ ступенів

оголошує набір учнів у 5-10 класи.

У ліцеї учні здобувають міцні знання з базових дисциплін, а також грунтовну профільну підготовку з основ економіки, географії, інформаційних технологій, радіоелектроніки. Навчальний заклад здійснює підготовку молоді до навчання у вищих навчальних закладах України та за кордоном, залучає учнів до олімпіадного руху, участі в Малій академії наук України, інтелектуальних конкурсах, до науково-дослідницької роботи.

Зарахування у 5 та 7 класи проводиться за результатами річних оцінок; у 8-10 класи на конкурсній основі.

Співбесіда з учнями 5 та 7 класів, конкурсні випробування для учнів 8-10 класів

з української мови - диктант, з математики -тести

 

Відмінники навчання зараховуються без конкурсних випробувань.

Для вступу необхідно подати такі документи: заяву; табель успішності; для учнів 10-их класів свідоцтво про неповну середню освіту; особову справу учня; медичну картку дитини.

Документи приймаються щодня, крім суботи та неділі

за адресою: м.Бучач, вул. Лисенка, 2 (ІІІ поверх)

Дирекція ліцею

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Оголошення


 
Бучацький ліцей    2020